W województwie lubelskim 30 VI 2018 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 180,8 tys. pod-miotów, czyli 4,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Odnotowano m.in. 133,9 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą1 i 25,2 tys. spółek (w tym 15,2 tys. spółek handlowych). Ponadto rejestr zawierał 1,2 tys. spółdzielni i 3 przedsiębiorstwa państwowe.