W województwie lubelskim 31 XII 2017 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 177,4 tys. podmiotów, czyli 4,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Wśród podmiotów odnotowano m.in. 131,0 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 24,7 tys. spółek (w tym 14,8 tys. spółek handlowych). Ponadto rejestr zawierał 1,2 tys. spółdzielni i 3 przedsiębiorstwa państwowe.