W województwie lubelskim 31 grudnia 2014 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 171,6 tys. podmiotów, w tym 129,3 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcząa. Liczba spółek wyniosła 21,3 tys.,
w tym 11,4 tys. spółek handlowych (w tym 1,5 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicznego) i 9,8 tys. spółek cywilnych. Wśród spółek handlowych odnotowano: 9,1 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 1,6 tys.
spółek jawnych i 0,3 tys. spółek akcyjnych. Ponadto rejestr zawierał 1,2 tys. spółdzielni i 5 przedsiębiorstw państwowych.