W województwie lubelskim 31 XII 2018 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 180,8 tys. pod-miotów, czyli 4,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Odnotowano m.in. 136,2 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą1 i 23,1 tys. spółek (w tym 13,2 tys. spółek handlowych). Ponadto rejestr zawierał 794 spółdzielnie i 3 przedsiębiorstwa państwowe.