W województwie lubelskim 31 grudnia 2016 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 174,1 tys. podmiotów, czyli 4,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Wśród podmiotów odnotowano m.in. 128,6 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą1 i 23,7 tys. spółek (w tym 13,8 tys. spółek handlowych). Ponadto rejestr zawierał 1,2 tys. spółdzielni i 3 przedsiębiorstwa państwowe. W strukturze podmiotów najliczniejszą grupę stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Było ich nieco mniej niż 75% ogółu podmiotów. Znaczącą pozycję w rejestrze zajmowały również spółki, których udział wyniósł prawie 14%. Ponad połowę spółek stanowiły spółki handlowe, a przede wszystkim spółki z o.o. W ciągu roku liczba podmiotów zwiększyła się o 0,5%. W największym stopniu przyczynił się do tego wzrost liczby spółek (o 6,0%), a w szczególności spółek handlowych (o 10,6%). Zmniejszyła się natomiast liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 0,7%).