W województwie lubelskim 31 XII 2019 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 185,3 tys. podmiotów, czyli 4,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Odnotowano m.in. 139,5 tys. osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą1 i 23,5 tys. spółek (w tym 13,8 tys. spółek handlowych). Ponadto rejestr zawierał 798 spółdzielni i 4 przedsiębiorstwa państwowe.