Badanie Labour Force Survey (LFS), określane jest w Polsce jako BAEL, czyli Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. Przeprowadzane jest ono co kwartał zgodnie z metodologią opracowaną przez Międzynarodową Organizację Pracy (International Labour Organisation). Podstawą prawną badania jest ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 wraz z późniejszymi zmianami).