Województwo lubelskie należy do obszarów depopulacyjnych. W 2020 r. odnotowano spadek liczby mieszkańców województwa. Zarówno przyrost naturalny, jak
i saldo migracji ludności na pobyt stały były ujemne.