Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku w wyniku występującego ujemnego salda migracji, a od końca lat dziewięćdziesiątych również w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego, z roku na rok systematycznie maleje liczba ludności województwa lubelskiego. Według „Prognozy ludności na lata 2008 - 2035” opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie tendencja ta będzie się nadal utrzymywała.