Wartość produktu krajowego wytworzonego w województwie lubelskim wyniosła 86116 mln zł w 2019 r. zł i w stosunku do 2018 r. w cenach bieżących wzrosła o 8,4%. Wartość PKB na 1 mieszkańca w województwie lubelskim w 2019 r. wyniosła 40 771 zł. W 2019 r. wartość dodana brutto w województwie lubelskim wyniosła 75709 mln zł, co stanowiło 3,8% wielkości krajowej.