W 2015 r. wartość produktu krajowego brutto wytworzonego w województwie lubelskim wyniosła 68743 mln zł i w stosunku do 2014 r. w cenach bieżących wzrosła o 2,4%, a liczona w cenach stałych o 1,2%. W kraju wartość PKB kształtowała się na poziomie 1799392 mln zł i w porównaniu z poprzedzającym go rokiem wzrosła o 4,6% w cenach bieżących i o 3,8% w cenach stałych. Udział województwa w wytworzeniu krajowego PKB zmalał o 0,1 p.proc. w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 3,8%. Usytuowało to województwo lubelskie na 10. miejscu w kraju.