W końcu czerwca 2017 r. w województwie lubelskim zaobserwowano poprawę sytuacji na rynku pracy. W ujęciu rocznym zanotowano zmniejszenie się ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz spadek stopy bezrobocia. Korzystną zmianą, w porównaniu z rokiem poprzednim, było również zwiększenie liczby ofert zatrudnienia, którymi dysponowały urzędy pracy. Osoby pozostające bez pracy dłużej niż 1 rok nadal stanowiły znaczącą część bezrobotnych zarejestrowanych, a odsetek tych osób był wyższy od notowanego przed rokiem.