W końcu grudnia 2018 r. w województwie lubelskim ponownie zaobserwowano poprawę sytuacji na rynku pracy. W ujęciu rocznym zanotowano zmniejszenie się ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz spadek
stopy bezrobocia. W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się również liczba ofert zatrudnienia, którymi dysponowały urzędy pracy. Osoby pozostające bez pracy dłużej niż 1 rok nadal stanowiły znaczącą część bezrobotnych
rejestrowanych, a odsetek tych osób był niższy od notowanego przed rokiem.