Korzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w roku miały przede wszystkim:
- wschody na jesieni 2014 r., które zostały ocenione na dość dobrym poziomie;
- dobre warunki zimowania upraw ozimych (łagodna zima i niewielkie straty zimowe) i dość dobry stan zasiewów ozimych wiosną 2015 r.;
- wczesna wiosna, która umożliwiła przeprowadzenie, już na początku marca, pierwszych siewów i wydłużyła wegetację upraw, w tym zbóż jarych;
- terminowe i sprawne przeprowadzanie prac żniwnych, które ograniczyło ewentualne straty.