Korzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w roku miały przede wszystkim:
- prowadzenie siewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego w optymalnych terminach agrotechnicznych oraz w sprzyjających na ogół warunkach pogodowych;
- dobre wyrośnięcie i rozkrzewienie roślin ozimych w końcowej fazie wzrostu jesienią 2013 r.;
- bardzo dobre warunki zimowania upraw ozimych (niewielkie straty zimowe) i bardzo dobry stan zasiewów ozimych wiosną 2014 r.;
- wczesna wiosna, która umożliwiła przeprowadzenie już na początku marca pierwszych siewów wydłużyła wegetację upraw, w tym zbóż jarych;
- terminowe i sprawne przeprowadzanie prac żniwnych ograniczyło ewentualne straty;
- wzrost powierzchni zasiewów kukurydzy na ziarno oraz rzepaku i rzepiku w porównaniu do roku ubiegłego.