W 2020 r. w województwie lubelskim w ramach rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonowały 1674 rodziny zastępcze oraz 21 rodzinnych domów dziecka. W porównaniu z 2019 r. zwiększyła się liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.