W 2021 r. w województwie lubelskim w ramach rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonowało 1699 rodzin zastępczych oraz 23 rodzinne domy dziecka. W porównaniu z 2020 r. zwiększyła się liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.