Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Publikacje

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Biuletyn Transgraniczny

Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie położone przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej stanowi interesujący obszar badawczy zarówno dla środowiska naukowego, jednostek samorządu terytorialnego na obszarze transgranicznym, jak i każdego odbiorcy informacji statystycznych zainteresowanego rozwojem obszarów pogranicznych. Mając na celu udostępnienie danych statystycznych nt. wyżej wymienionego obszaru, Urząd Statystyczny w Lublinie przygotował Biuletyn Transgraniczny. Publikacja ukazuje się z częstotliwością kwartalną, co umożliwia czytelnikowi w łatwy i przejrzysty sposób obserwować najważniejsze procesy i zmiany, zachodzące na danym terytorium. Jesteśmy przekonani, że zawarte w niej dane wzbogacą Państwa wiedzę na dany temat. więcej>>

Potencjał turystyczny w Euroregionie Bug w 2014 r.

Przygotowana przez pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie we współpracy z Urzędami Statystycznymi obwodu brzeskiego (Białoruś), wołyńskiego i lwowskiego (Ukraina) publikacja „Potencjał turystyczny w Euroregionie Bug w 2014 r.” zawiera zestaw podstawowych informacji statystycznych o poszczególnych jednostkach administracyjnych wchodzących w skład Euroregionu Bug w zakresie ich walorów, zagospodarowania oraz ruchu turystycznego.

Przemiany demograficzne na obszarze Euroregionu Bug w latach 2003-2013

Potencjał demograficzny jest jednym z najważniejszych czynników szeroko pojętego rozwoju społeczno-gospodarczego. W związku z tym rozpoznanie procesów demograficznych stanowi zarówno podstawę wszelkich ocen sytuacji społeczno-gospodarczej, jak również jedną z najważniejszych przesłanek podejmowania decyzji związanych z polityką regionalną. Przygotowana przez Urząd Statystyczny w Lublinie publikacja zawiera analizy przemian demograficznych na polsko-białorusko-ukraińskim obszarze transgranicznym oraz charakterystykę czynników i procesów warunkujących ich dynamikę i natężenie. Wskazuje ona także podstawowe bariery i szanse rozwoju demograficznego badanego obszaru. Dzięki temu może przyczynić się do podjęcia niezbędnych działań w celu zatrzymania lub odwrócenia pewnych niekorzystnych tendencji w kontekście prowadzenia skutecznej, długofalowej polityki rozwoju regionów przygranicznych. Publikacja została opracowana przy wykorzystaniu wyników badań statystyki publicznej Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Składa się ona z części tekstowej oraz tablic statystycznych. Zawarty w części tekstowej komentarz analityczny wzbogacono licznymi mapami i wykresami. Z kolei część tabelaryczna zawiera szeroki zakres danych statystycznych w różnych układach strukturalnych, umożliwiających prowadzenie własnych analiz w zakresie przemian demograficznych na obszarze będącym przedmiotem opracowania.

Pliki do pobrania

Miasta - stolice regionów w Euroregionie Bug w 2012 r.

Publikacja „Miasta – stolice regionów w Euroregionie Bug w 2012 r.” jest kolejną pozycją wydawniczą z cyklu opracowań poświęconych problematyce obszarów transgranicznych przygotowaną przez pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie. Zawiera zestaw podstawowych informacji statystycznych na temat warunków naturalnych, stanu i ochrony środowiska, ludności, gospodarki, warunków mieszkaniowych, kultury i turystyki w miastach będących przedmiotem opracowania, tj. Brześciu, Lublinie, Lwowie oraz Łucku na tle sąsiadujących ze sobą regionów przygranicznych.Oprócz danych statystycznych w publikacji zamieszczono krótkie charakterystyki poszczególnych miast, pozwalające na uchwycenie podobieństw i różnic pomiędzy stolicami poszczególnych części Euroregionu.

Pliki do pobrania

Euroregion Bug w liczbach w 2011 r.

Publikacja „Euroregion Bug w liczbach w 2011 r.” jest kolejną pozycją wydawniczą z cyklu opracowań poświęconych problematyce obszarów transgranicznych przygotowaną przez pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie. Zawiera  zestaw podstawowych informacji statystycznych o poszczególnych jednostkach administracyjnych wchodzących w skład Euroregionu Bug. Przygotowując ją mieliśmy na celu zapewnienie niezbędnej bazy informacyjnej dla istniejących struktur organizacyjnych Euroregionu Bug, przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych działających na obszarze Euroregionu.

Pogranicze polsko-ukraińskie w liczbach w 2006 r.

Publikacja jest poświęcona problematyce obszarów transgranicznych. Zaprezentowano w niej dane z zakresu demografii, rynku pracy, gospodarki. Niektóre informacje przedstawiono w przekroju powiatów i rejonów, a także zilustrowano na wykresach. Adresowana jest zarówno do przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji rządowej, jak też organizacji pozarządowych po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej. Może być pomocą m. in. przy opracowywaniu dokumentacji odnoszącej się do strategii rozwoju obszarów przygranicznych.

Pliki do pobrania

Do góry