W 2022 r. odnotowano zmniejszenie zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Udziału odpadów zebranych selektywnie w odpadach komunalnych ogółem zmniejszył się w stosunku do 2021 r. o 1,5 p.proc.