Wyniki statystycznych badań rolniczych realizowanych w latach 2010-2014 wskazują na istotne zmiany zachodzące w polskim rolnictwie. Na kierunek przekształceń struktur rolnych wpływ miało wejście Polski do Unii Europejskiej i objęcie rolnictwa Wspólną Polityką Rolną, w tym wsparcie finansowe ze środków europejskich i efektywne ich wykorzystanie. Zmiany dotyczyły zarówno struktury gospodarstw rolnych, jak też produkcji roślinnej i zwierzęcej.