W 2014 r. w porównaniu do lat poprzednich w województwie lubelskim poprawiła się sytuacja materialna gospodarstw domowych. Osiągnęły one wyższe dochody, były też lepiej wyposażone w dobra trwałego użytkowania nowej generacji. Przeciętna liczba osób w gospodarstwach domowych w województwie lubelskim w 2014 r. wyniosła 2,84 (Polska – 2,73), w tym: pracujących – 1,14 (1,09); pobierających świadczenia społeczne – 0,87 (0,78), w tym emerytury i renty – 0,75 (0,67); pozostających na utrzymaniu – 0,76 (0,79). Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę kształtował się w 2014 r. na poziomie 1208 zł (średnio w Polsce 1340 zł) i był wyższy o 9,3% w porównaniu z 2013 r., w tym z pracy najemnej wyniósł 556 zł (średnio w Polsce 724 zł) i był wyższy o 13,1% w stosunku do 2013 r., z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie 116,88 zł (44,65 zł) i był niższy o 6,3%, z pracy na własny rachunek 85,67 zł (114,51 zł) – również niższy o 1,7%. W 2014 roku w województwie lubelskim dochód rozporządzalny na 1 osobę stanowił 90,1% średniej krajowej.