Według danych ostatecznych Powszechnego Spisu Rolnego 2020, 131,5 tys. gospodarstw rolnych stosowało nawożenie mineralne (NPK). Było to 81,5% gospodarstw rolnych w województwie i oznacza to wzrost o 27.2 p. proc. w porównaniu z PSR 2010. W analizowanym okresie odnotowano spadek o 23,1% liczby gospodarstw indywidualnych, które przeznaczyły swoją końcową produkcję rolniczą na sprzedaż.