W województwie lubelskim w 2021 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 248,1 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 4,8% ogółu dojeżdżających w kraju (w 2016 r. 140,1 tys., tj. 4,3%). Przyjeżdżających do pracy było tu więcej niż wyjeżdżających, a iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wyniósł 0,40 i był najniższy w Polsce.