W województwie lubelskim w 2016 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 140,1 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 4,3% ogółu dojeżdżających w kraju (w 2011 r. 144,4 tys., tj. 4,6%). Przyjeżdżających do pracy było tu mniej niż wyjeżdżających, a iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wyniósł 0,34 i był najniższy w Polsce.