Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Jak zamówić dane

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacje statystyczne można uzyskać przez:

 1. kontakt bezpośredni lub telefoniczny z Informatorium Statystycznym
 2. złożenie pisemnego zamówienia

Urząd Statystyczny w Lublinie

20-068 Lublin ul. St. Leszczyńskiego 48

e-mail: ,

faks: 81 533 27 61

Zamówienie powinno zawierać:

 • zakres tematyczny poszukiwanych danych lub konkretny wskaźnik,
 • zasięg terytorialny,
 • szereg czasowy danych,
 • nazwisko i imię oraz adres i telefon kontaktowy osoby zlecającej.

Przyjmowane są zamówienia na:

 • niepublikowane dane statystyczne,
 • dane z rejestru REGON,
 • rozszerzony zakres rejestru TERYT - systemy SIMC, BREC i NOBC.

Zakres i forma udostępniania informacji

Zakres i formę udostępnianych informacji statystycznych określa Program badań statystycznych zatwierdzany corocznie przez Radę Ministrów.

Informacje udostępniane są w formie:

 • wydawnictw (opracowania, publikacje),
 • komunikatów prasowych i informacji zamieszczonych w środkach masowego przekazu,
 • informacji udzielanych bezpośrednio, telefonicznie lub korespondencyjnie,
 • realizowanych zleceń na indywidualne zamówienie,
 • informacji zamieszczonych w Internecie.

Wszystkie inne agregacje danych statystycznych poza tymi, które wymieniono w Programie  mogą być wykonywane (przy zachowaniu tajemnicy statystycznej) na specjalne zamówienie odbiorcy za odpłatnością.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z obowiązującą ustawą o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) Główny Urząd Statystyczny zapewnia:

 • równoprawny
   
 • równoczesny
   
 • równorzędny dostęp do informacji statystycznych

Wszystkie informacje uzyskane z badań prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych mają charakter danych oficjalnych statystyki publicznej, niezależnie
od tego, kto je prowadzi.

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

Pod pojęciem danych osobowych i danych indywidualnych należy rozumieć:

- dane osobowe - to dane o osobach fizycznych dotyczące ich życia i sytuacji. Zawsze dotyczą one konkretnej osoby (art. 5 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej).

- dane indywidualne - to dane o podmiotach gospodarczych, innych osobach prawnych
i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej i ich działalności. Dotyczą one konkretnego podmiotu (art. 5 ust. 1 ustawy).

Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych indywidualnych i danych osobowych dla innych celów jest zabronione, chroni je tajemnica statystyczna (art. 10 ustawy).

Nie mogą być również publikowane ani udostępniane dane zagregowane, jeśli istniałaby możliwość zidentyfikowania na ich podstawie danych odnoszących się do konkretnych osób lub podmiotów gospodarczych. Oznacza to, iż nie można udostępniać danych charakteryzujących wyniki ekonomicznej działalności podmiotów gospodarczych, jeżeli
na daną agregację składają się mniej niż 3 podmioty lub udział jednego podmiotu
w określonym zestawieniu jest większy niż 3/4 całości.

Inne

 1. Specjalizacja Urzędu

Od 1 stycznia 2009 r. w statystyce publicznej obowiązuje nowa organizacja prac wynikająca z wprowadzenia specjalizacji urzędów statystycznych. Polega ona na przypisaniu poszczególnym urzędom realizacji wskazanych badań z terenu całego kraju. Przestała zatem obowiązywać dotychczasowa zasada zbierania przez urzędy wszystkich rodzajów sprawozdań tylko z obszaru danego województwa.

Dodatkowo, dane statystyczne (sprawozdania) należy obecnie przekazywać drogą elektroniczną przez Portal Sprawozdawczy e-Statystyka.

Pozostały zakres zadań statutowych Urzędu Statystycznego, w tym realizacja badań ankietowych (w gospodarstwach domowych łącznie z notowaniem cen), szacunki terenowych (gminnych i wojewódzkich) rzeczoznawców rolnych, realizacja zadań dot. rejestrów urzędowych TERYT i REGON pozostają bez zmian.

W ramach specjalizacji w Urzędzie Statystycznym w Lublinie funkcjonują dwa ośrodki:

Ośrodek Statystyki Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej - do jego zadań należy organizowanie i realizowanie badań z zakresu statystyki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej na terenie kraju oraz opracowywanie wyników tych badań.

 • M-01 - Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych
 • M-06 - Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych
 • M-09 - Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych
 • Obrót nieruchomościami


Ośrodek Statystyki Budownictwa - do jego zadań należy organizowanie i realizowanie badań z zakresu statystyki budownictwa na terenie kraju oraz opracowywanie wyników tych badań.

 • B-01 - Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych
 • B-02 - Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych
 • B-05 - Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych
 • B-06 - Meldunek o budownictwie mieszkaniowym
 • B-07 - Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania
 • B-08 - Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania
 • B-09 - Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania
 • Wykaz inwestorów - Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne

Specjalizacje pozostałych urzędów statystycznych:

http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/urzedy-statystyczne/specjalizacje-urzedow-statystycznych/


Urząd Dane kontaktowe Zakres specjalizacji
Urząd Statystyczny
w Białymstoku

ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok

tel. 85 749 77 00 do 09, fax 85 749 77 79

e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl

internet: http://www.stat.gov.pl/bialystok

ośrodek statystyki leśnictwa i ochrony przyrody
Urząd Statystyczny
w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

tel. 52 366 93 90, fax 52 366 93 56

e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl

internet: http://www.stat.gov.pl/bydgosz

ośrodek badań i analiz rynku pracy
Urząd Statystyczny
w Gdańsku

ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk

tel. 58 768 31 00, fax 58 768 32 70

e-mail: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl

internet: http://www.stat.gov.pl/gdansk

ośrodek statystyki edukacji i kapitału ludzkiego

ośrodek statystyki warunków pracy

ośrodek badania aktywności  ekonomicznej ludności

Urząd Statystyczny
w Katowicach

ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice

tel. 32 779 12 00, fax 32 779 13 00

e-mail: SekretariatUSKCE@stat.gov.pl

internet: http://www.stat.gov.pl/katow

ośrodek statystyki ochrony środowiska

ośrodek statystyki rynku finansowego

ośrodek projektowania i baz danych

ośrodek rachunków regionalnych

Urząd Statystyczny
w Kielcach

ul. Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce

tel. 41 361 15 42, fax 41 362 15 83

e-mail: SekretariatUSKIE@stat.gov.pl

internet: http://www.stat.gov.pl/kielce

ośrodek statystyki handlu i usług

ośrodek badań gospodarki nierejestrowanej

Urząd Statystyczny
w Krakowie

ul. Wyki 3, 31-223 Kraków

tel. 12 415 60 11, fax 12 361 01 92

e-mail: SekretariatUSKRK@stat.gov.pl

internet: http://www.stat.gov.pl/krak

ośrodek statystyki kultury

ośrodek statystyki zdrowia i ochrony zdrowia

ośrodek statystyki pomocy społecznej

ośrodek badania gospodarki społecznej

Urząd Statystyczny
w Lublinie

ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin

tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61

e-mail: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl

internet: http://www.stat.gov.pl/lublin

ośrodek statystyki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

ośrodek statystyki budownictwa

Urząd Statystyczny
w Łodzi

ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź

tel. 42 683 91 00 lub 01, fax 42 684 48 46

e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

internet: http://www.stat.gov.pl/lodz

ośrodek małych i średnich przedsiębiorstw

ośrodek warunków życia i badań ankietowych

ośrodek statystyki matematycznej

ośrodek klasyfikacji i nomenklatur

Urząd Statystyczny
w Olsztynie

ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn

tel. 89 524 36 66, fax 89 524 36 67

e-mail: SekretariatUSOLS@stat.gov.pl

internet: http://www.stat.gov.pl/olsz

ośrodek badań rolnictwa

ośrodek badań obszarów wiejskich

ośrodek badań demograficznych

Urząd Statystyczny
w Opolu

ul. Kołłątaja 5B, 45-064 Opole

tel. 77 423 01 01 lub 10-11 lub 20-21, fax 77 423 01 25

e-mail: SekretariatUSOPL@stat.gov.pl

internet: http://www.stat.gov.pl/opole

ośrodek statystyki cen
Urząd Statystyczny
w Poznaniu

ul. Dąbrowskiego 79, 60-959 Poznań

tel. 61 279 82 00, fax 61 279 81 00

e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl

internet: http://www.stat.gov.pl/poznan

ośrodek statystyki krótkookresowej

ośrodek statystyki miast

ośrodek statystyki małych obszarów

ośrodek banku danych makroekonomicznych

Urząd Statystyczny
w Rzeszowie

ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów

tel. 17 853 52 10 lub 19, fax 17 853 51 57

e-mail: SekretariatUSRZE@stat.gov.pl

internet: http://www.stat.gov.pl/rzesz

ośrodek statystyki sportu i turystyki

ośrodek statystki rynku materiałowego i paliwowo-energetycznego

ośrodek badań obszarów transgranicznych i statystyki euroregionalnej

Urząd Statystyczny
w Szczecinie

ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin

tel. 91 459 77 00,  fax 91 434 05 95

e-mail: SekretariatUSSZC@stat.gov.pl

internet: http://www.stat.gov.pl/szczec

ośrodek statystyki morskiej

ośrodek statystyki nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego

ośrodek statystyki transportu i łączności

Urząd Statystyczny
w Warszawie

ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

tel. 22 464 20 00, fax 22 846 76 67

e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

internet: http://www.stat.gov.pl/warsz

ośrodek statystyki przedsiębiorstw niefinansowych

ośrodek bazy jednostek statystycznych

ośrodek metod pozyskiwania danych

źródła administracyjne

obszary metropolitarne

Urząd Statystyczny
we Wrocławiu

ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław

tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60

e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl

internet: http://www.stat.gov.pl/wroc

ośrodek statystyki samorządów terytorialnych

ośrodek statystyki produktów przemysłowych

ośrodek banku danych lokalnych

Urząd Statystyczny
w Zielonej Górze

ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra

tel. 68 322 31 12, fax 68 325 36 79 lub  45

 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

internet: http://www.stat.gov.pl/zg

ośrodek badań koniunktury gospodarczej

ośrodek badań koniunktury w rolnictwie


 1. Adresy stron www wybranych instytucji w województwie lubelskim

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Spokojna 4

20-074 Lublin

 http://www.lubelskie.pl

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

ul. Spokojna 4

20-914 Lublin

 http://www.lublin.uw.gov.pl

Urząd Miasta Lublin

Pl. Króla Władysława Łokietka 1

20-109 Lublin

 http://www.um.lublin.eu

Urząd Miasta Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

21-500 Biała Podlaska

 http://www.bialapodlaska.pl

Urząd Miasta Chełm

ul. Lubelska 65

22-100 Chełm

 http://www.chelm.pl

Urząd Miasta Puławy

ul. Lubelska 5

24-100 Puławy

 http://www.um.pulawy.pl

Urząd Miasta Radzyń Podlaski

ul. Warszawska 32

21 - 300 Radzyń Podlaski

 http://www.radzyn-podl.pl

Urząd Miasta Zamość

Rynek Wielki 13

22-400 Zamość

 http://www.zamosc.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

ul. Obywatelska 4

20-092 Lublin

 http://www.wup.lublin.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

ul. Narutowicza 73

20-019 Lublin

 http://www.lubelska.policja.gov.pl  

Do góry