Urząd Statystyczny w Lublinie – jako jednostka wiodąca specjalizująca się w statystyce budownictwa - uczestniczy w bieżącym roku w przygotowaniu, realizacji i opracowaniu wyników badania nad dostępnością podmiotów publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Badanie, będące efektem porozumienia pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Głównym Urzędem Statystycznym zawartego w dniu 19 listopada 2020 r., ma na celu ukazanie aktualnego statystycznego obrazu dostępności przestrzeni publicznej w Polsce, w świetle określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696), minimalnych wymagań w tym zakresie.

Owocem współpracy pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ośrodkiem Statystyki Budownictwa oraz Centrum Informatyki Statystycznej będzie przeprowadzenie badania w oparciu o elektroniczny formularz raportu o stanie zapewniania dostępności zamieszczony na Portalu Sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego.

Badaniem zostaną objęte podmioty publiczne (wraz z jednostkami im podległymi i nadzorowanymi), które są zobowiązane do raportowania zapewnienia dostępności co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku. Zgodnie z założeniami ustawy, w celu spełnienia minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, podmioty te powinny zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień. W przypadku niemożności zapewnienia dostępności z wykorzystaniem wymienionych środków, podmioty są zobowiązane zapewnić takim osobom dostęp alternatywny.

Bezpośrednim odbiorcą wyników badania jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a pośrednimi – Rada Ministrów i wojewodowie. W szerszym ujęciu interesariuszem jest nie tylko administracja rządowa, ale również całe społeczeństwo, gdyż zgodnie z zapisami  ww. ustawy podmioty publiczne mają publikować opracowane raporty dostępności na swoich stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej albo na swoich stronach internetowych.

Informacje na temat systemu raportowania o dostępności zamieszczono na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/raport-o-zapewnieniu-dostepnosci/.

Ze wzorem formularza można zapoznać się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/formularz-raportu-o-stanie-zapewniania-dostepnosci.


Osoby do kontaktu w sprawach merytorycznych dla jednostek z poszczególnych województw

Województwo

Dane kontaktowe

Dolnośląskie

Maria Kurzepa; tel. 575005637; e-mail:

Kujawsko-Pomorskie

Anna Powęska; tel. 575005146; e-mail:

Lubelskie

Magdalena Wąsikowska; tel. 575005263;

Lubuskie

Piotr Koszewski; tel. 575005278; e-mail:

Łódzkie

Katarzyna Słomka; tel. 81 5332379; e-mail:

Małopolskie

Jarosław Plewik; tel. 81 5332421; e-mail:

Mazowieckie

Monika Pasieczna; tel. 81 4652030; e-mail: ;

Jarosław Macios; tel. 575005261; e-mail:

Opolskie

Ewa Kuniewicz; tel. 81 4652045; e-mail:

Podkarpackie

Paweł Zawiślak; tel. 575005105; e-mail:

Podlaskie

Agnieszka Konc; tel. 81 4652010; e-mail:

Pomorskie

Ewelina Kuchno; tel.81 4652053; e-mail:

Śląskie

Mateusz Pinkiewicz; tel. 575005394;

Świętokrzyskie

Agnieszka Konc; tel. 81 4652010; e-mail:

Warmińsko-Mazurskie

Ewa Kuniewicz; tel. 81 4652045; e-mail:

Wielkopolskie

Agnieszka Skorupska; tel. 81 4652061;

Zachodniopomorskie

Piotr Koszewski; tel. 575005278; e-mail: